تبلیغات
طوبی - مطالب ولایت فقیه
جمعه 23 مهر 1389

ولایت فقیه مساله ای کلامی یا فقهی؟ (1)

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :ولایت فقیه ،

ولایت فقیه مساله ای کلامی یا فقهی؟
نویسنده:دکتر محمدمهدی باباپور

چکیده

«ولایت فقیه»از جمله نظریاتی است که در عصر غیبت درباره ی وضعیت سیاسی جامعه شیعی از سوی عالمان این گروه مذهبی ارائه شده و به رغم طرح اولیه چنین موضوعی در مباحث فقهی، مبانی کلامی آن نیز تا حدودی به طور همزمان در این مباحث مطرح و تبیین شده است. در تداوم این بحثها، این سؤال مطرح می باشد که آیا ولایت فقیه یک مساله فقهی است یا کلامی؟ و این مقاله مفروض می دارد که این موضوع، هم یک مساله فقهی و هم کلامی است و میان این دو، ملازمه وجود دارد، اما در این جا بارویکرد کلامی به تبیین مساله می پردازد.
واژگان کلیدی: ولایت، فقیه.


ادامه مطلب

جمعه 23 مهر 1389

ولایت فقیه مسأله ای فقهی یا کلامی (2)

   نوشته شده توسط:    نوع مطلب :ولایت فقیه ،

ولایت فقیه مساله ای کلامی یا فقهی؟
نویسنده:دکتر محمد مهدی باباپور

2- قاعده اثبات ضرورت نبوت

عالمان دین همواره در مباحث نبوت و امامت، به دلیل عقلی تمسک کرده اند. برهان عقلی از مقدمات عقلی و یقینی سود می جوید. این مقدمات باید دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت باشند و لذا نتیجه حاصله نیز، کلی، دائمی، ضروری و ذاتی بوده و هرگز ناظر به امر جزئی و اشخاص نخواهد بود. از این رو...


ادامه مطلب